Algemene voorwaarden - Nox Studio Interiors

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Nox Studio Interiors: de Besloten Vennootschap Nox Studio Interiors B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84130415.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Nox Studio Interiors een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Nox Studio Interiors voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als interieurontwerper maken van interieurontwerpen, moodboards en visualisaties, maar ook projectbegeleiding, inkoop, interieuradvies, interieurstyling, contact met leveranciers en de verkoop van meubelaccessoires van het eigen merk en andere merken.

1.5. Producten: alle producten die Nox Studio Interiors aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: raamdecoratie, vloerdecoratie, sanitair, tegels, behang, karpetten, meubels, verlichting, accessoires, kussens en poefjes.
1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Nox Studio Interiors en de klant krachtens welke Nox Studio Interiors de dienst zal uitvoeren.

1.7. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving. 1.9. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.
1.10. Zakelijke de klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.
1.11. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Nox Studio Interiors.
1.12. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Nox Studio Interiors worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen. 1.13. Website: www.noxstudiointeriors.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Nox Studio Interiors gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail, of een bestelling via de webshop verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Nox Studio Interiors en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Nox Studio Interiors zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering van producten of diensten. Indien Nox Studio Interiors een derde aan de klant adviseert maar niet zelf inhuurt voor het uitvoeren van de levering of dienst, zijn de klant en de derde partij zelf verantwoordelijk voor alle handelingen die tussen partijen worden uitgevoerd.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Nox Studio Interiors zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Nox Studio Interiors zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Nox Studio Interiors met een vooraf geschat aantal uren/tarief.
3.3. Nox Studio Interiors behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens Nox Studio Interiors de opdracht gaat uitvoeren. 3.4. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.5. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Nox Studio Interiors afhangt van feedback of input van de klant, is Nox Studio Interiors nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Nox Studio Interiors is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Nox Studio Interiors het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.7. Alle door Nox Studio Interiors gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw voor zakelijke klanten/ inclusief btw voor particuliere klanten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.8. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Nox Studio Interiors worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,30 incl. btw per kilometer vanaf van de vestigingsplaats van Nox Studio Interiors. Reisuren kunnen tevens in rekening worden gebracht.
3.9. Nox Studio Interiors behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten. 3.10. Nox Studio Interiors is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Nox Studio Interiors zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is Nox Studio Interiors bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen. Tevens behoudt Nox Studio Interiors zich het recht voor de offerte dan wel opdracht te wijzigen of te annuleren.
3.12. Na het verstrijken van de duur van de opdracht, in geval van een opdracht met een bepaalde duur, kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Nox Studio Interiors verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Nox Studio Interiors binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Nox Studio Interiors heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend. Derden kunnen worden ingehuurd vanwege de omvang van de opdracht, extra expertise of drukte aan de kant van Nox Studio Interiors.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Nox Studio Interiors zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Nox Studio Interiors wenst te ontbinden of annuleren komt haar dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Tevens wordt in ieder geval de vergoeding uit artikel 6.13 in acht genomen.
4.7. Indien Nox Studio Interiors, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Nox Studio Interiors gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Nox Studio Interiors in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Nox Studio Interiors uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Nox Studio Interiors zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten. 4.9. Nox Studio Interiors is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere van de volgende (onvoorziene) omstandigheden zich voordoet of voordoen: stijging van de kosten van (bron)materialen of diensten van derden die nodig zijn voor het nakomen van

de overeenkomst. In alle gevallen zal Nox Studio Interiors in overleg met de klant de verhoging van de prijs geheel of gedeeltelijk aan de klant doorberekenen.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR NOX STUDIO INTERIORS
5.1. Nox Studio Interiors garandeert dat de aan haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Nox Studio Interiors spant zich in om de gegevens die Nox Studio Interiors voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Nox Studio Interiors met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Nox Studio Interiors is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Nox Studio Interiors en/of overige promotionele uitingen van Nox Studio Interiors. Tevens is Nox Studio Interiors gerechtigd foto’s van resultaten van de opdracht voor promotionele doeleinden te gebruiken.

5.5. Nox Studio Interiors houdt de klant, voor zover noodzakelijk, op de hoogte van de werkzaamheden en de uitvoering van de diensten.
5.6. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een derde partij zich bij Nox Studio Interiors voegt, zal deze derde partij pas aangesteld worden na overleg met de klant.

5.7. Nox Studio Interiors geeft slechts een advies over maten, patronen en afmetingen. Nox Studio Interiors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten na akkoord van de klant.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Nox Studio Interiors te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt in ieder geval het leveren van recente en juiste plattegronden, tekeningen en afmetingen verstaan. De klant is in ieder geval altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de plattegronden, tekeningen en afmetingen. De klant is in ieder geval verplicht Nox Studio Interiors onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, belangrijke informatie betreffende de uitvoering van de dienst zoals wijzigingen in plattegronden, tekeningen en/of afmetingen of overige informatie waar Nox Studio Interiors om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nox Studio Interiors zijn verstrekt, heeft Nox Studio Interiors het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Nox Studio Interiors steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Nox Studio Interiors geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Nox Studio Interiors binnen 7 dagen na ontvangst van de producten doch binnen 60 dagen na volledige afronding van de opdracht. De klant vrijwaart Nox Studio Interiors één jaar na levering van alle diensten en producten van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Nox Studio Interiors nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Nox Studio Interiors niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Nox Studio Interiors inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Nox Studio Interiors is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Nox Studio Interiors tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van diensten en/of producten binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Nox Studio Interiors mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. Na de melding dat de klant het product terug wenst te sturen, heeft de klant nogmaals 14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te retourneren. De klant ontvangt binnen 14 dagen dan de aankoopkosten retour. Bij afname van een dienst worden de reeds uitgevoerde werkzaamheden door Nox Studio Interiors naar rato in rekening gebracht. 6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant akkoord heeft gegeven op de offerte en/of de bestelde producten heeft ontvangen.
6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Nox Studio Interiors. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:

• producten die door Nox Studio Interiors tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant (speciale afmetingen, speciale kleuren, etc.).

6.12. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. Gebruikte, onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde zendingen worden niet door Nox Studio Interiors geaccepteerd. Indien een product beschadigd is, zal Nox Studio Interiors de waarde van de schade verrekenen met het te retourneren bedrag.

6.13. Indien de klant na het eindigen van het herroepingstermijn over gaat tot annulering van de overeengekomen opdracht, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 30 dagen voor de levering van de dienst(en)/product(en); 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

 • annulering tussen 30 dagen en 7 dagen voor de levering van de dienst(en)/product(en); 65% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

 • annulering binnen 7 dagen voor de levering van de dienst(en)/product(en); 80% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

 • indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de levering van de dienst(en)/product(en) aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de levering van de dienst bij een opdracht als uitgevoerd aangemerkt.

  6.14. De klant is te allen tijde verplicht de documentatie, zoals adviezen, maten, ontwerpen en tekeningen (bouwkundige/bouwtechnische tekeningen uitgesloten) welke Nox Studio Interiors aan de klant aanlevert, tijdig te beoordelen en te controleren op juistheid. Nox Studio Interiors voert geen opdrachten uit zonder akkoord van de klant.

  6.15. Indien overeengekomen wordt de klant tijdens de presentatie van het ontwerp in de gelegenheid gesteld éénmalig feedback te geven op het ontwerp. Deze feedback dient binnen 7 dagen na ontvangst van het ontwerp aan Nox Studio Interiors aangeleverd te worden. De feedback mag niet leiden tot verandering van de opdracht. Na akkoord van de klant zal Nox Studio Interiors over gaan tot het maken van het definitieve ontwerp en zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

  6.16. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het doorgeven van een correcte bestelling indien Nox Studio Interiors meubilair, verlichting e.d. voor de klant bestelt. Nox Studio Interiors is niet aansprakelijk voor schade indien de door Nox Studio Interiors geleverde producten door de klant zelf opgehangen, verwerkt en/ of geïnstalleerd worden.

6.17. Nox Studio Interiors verstuurt de bestelde producten met pakketpost. Nox Studio Interiors is niet aansprakelijk voor verlies of verkeerde bezorging van het product indien de klant een onjuist bezorgadres heeft opgegeven.
6.18. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Nox Studio Interiors. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Nox Studio Interiors, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Nox Studio Interiors te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Nox Studio Interiors opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. De klant dient de benodigde gegevens en/of materialen binnen 7 werkdagen na akkoord op de offerte aan Nox Studio Interiors aan te leveren. Nox Studio Interiors zal de bestellingen binnen 3 tot 5 werkdagen naar de klant verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.

7.2. Een door Nox Studio Interiors vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Nox Studio Interiors niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Nox Studio Interiors, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Nox Studio Interiors mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Aan de leveringsplicht van Nox Studio Interiors zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Nox Studio Interiors geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Nox Studio Interiors verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Nox Studio Interiors biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden geleverd.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Nox Studio Interiors besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Nox Studio Interiors besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen. 8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (bij particuliere klanten worden de wettelijke tarieven in rekening gebracht) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Nox Studio Interiors voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Nox Studio Interiors elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Nox Studio Interiors zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Nox Studio Interiors verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Nox Studio Interiors kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Nox Studio Interiors een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Alle door Nox Studio Interiors geleverde producten en diensten blijven eigendom van Nox Studio Interiors totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Nox Studio Interiors zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, modellen, ontwerpen, technieken, foto’s, impressies en tekeningen alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Nox Studio Interiors tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Nox Studio Interiors geleverde producten en in de artikel 9.1 genoemde onderdelen mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website van Nox Studio Interiors, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Nox Studio Interiors en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Nox Studio Interiors.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Nox Studio Interiors ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Nox Studio Interiors, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen. 9.5. Nox Studio Interiors is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Nox Studio Interiors plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Nox Studio Interiors vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 9.7. Bij inbreuk heeft Nox Studio Interiors recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Nox Studio Interiors en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Nox Studio Interiors kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Nox Studio Interiors gestelde doel.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van adviezen gegeven door Nox Studio Interiors tijdens de uitvoering van de opdracht. Tevens is Nox Studio Interiors niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering van het door Nox Studio Interiors gegeven advies.
10.3. Indien Nox Studio Interiors onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) Dit bedrag is niet hoger dan €5.000,=. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant. 10.5. In aanvulling op artikel 10.3 is Nox Studio Interiors dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nox Studio Interiors aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Nox Studio Interiors toegerekend kunnen worden;

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.6. Nox Studio Interiors sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Nox Studio Interiors geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Nox Studio Interiors.

10.7. Nox Studio Interiors is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. 10.8. De klant vrijwaart Nox Studio Interiors voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Nox Studio Interiors.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Nox Studio Interiors is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de

overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Nox Studio Interiors is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Nox Studio Interiors weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Nox Studio Interiors kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Nox Studio Interiors een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Nox Studio Interiors onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Nox Studio Interiors of Nox Studio Interiors zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Nox Studio Interiors, wanprestatie door leveranciers van Nox Studio Interiors waardoor Nox Studio Interiors haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Nox Studio Interiors of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Nox Studio Interiors tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Nox Studio Interiors in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde. 12.3. Beide partijen, zowel de klant als Nox Studio Interiors, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Nox Studio Interiors de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang

geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Nox Studio Interiors voortvloeiende verplichting;

 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;

 • de klant handelt in strijd met redelijke

  richtlijnen of aanwijzingen van Nox Studio

  Interiors;

 • de klant niet reageert op correspondentie per

  e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan

  niet aangetekend schrijven;

 • bij terugkerende betalingsproblemen.

  Nox Studio Interiors zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Nox Studio Interiors vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

  12.6. Nox Studio Interiors behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Nox Studio Interiors overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

  ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

  13.1. Nox Studio Interiors zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Nox Studio Interiors in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

  13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat

artikel overeenkomstig het normale tarief van Nox Studio Interiors worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Nox Studio Interiors aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Nox Studio Interiors.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Nox Studio Interiors te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Nox Studio Interiors, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Nox Studio Interiors en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Nox Studio Interiors alleen bindend indien en voor zover deze door Nox Studio Interiors uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Indien Nox Studio Interiors op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
14.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Nox Studio Interiors hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Nox Studio Interiors partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.7. De klant en Nox Studio Interiors zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
14.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Nox Studio Interiors en de klant, tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »